SzIF Online

HNB

Mozart és Bartók, Bécs és Kolozsvár

Hol, melyik pontján akasszam belé a csáklyát? Amikor irodalmi, nem pedig filozófiai nemzetnek mondjuk magunkat, rögtön ezt a hagyományvonalat skicceljük föl; a hosszúvers korunk szellemi klímáját sugározza, társadalmi problémáit avatja poétikai problémákká. Miközben persze, ahogy az amerikai újhistoristák rámutattak, a történelem és a diskurzus egymást kölcsönösen feltételezik; a hosszúvers önbeteljesítő jóslatként behatol a valóság szövetébe, objektiválódik. Így ha a szoros olvasat módszerét követjük, vizsgálódásainkba kell vonnunk az eszmetörténetet. Ha az irodalomtörténeti panorámába helyezzük a hosszúverseket, a legcsiszoltabb elméleti fogódzókat is oda kell nyújtanunk melléjük.

1079_20181109185243.jpg

 

Tovább

Gondolatok Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című verséről és annak szavalatairól

A kasztrált éneke viszont nem saját érzelmeit fejezi ki, hanem inkább csak bizonyos emóciókat akar felkelteni a hallgatóságban. Mintha erre utalna Kányádi versének következő passzusa: Mit szólhat isten amikor / heréltek zengik az ő dicsőségét / csupa semleges hang neutrum / neutrum neutru-u-um. Azonban Kányádi versében ez egyértelműen veszteségként könyvelhető el. A „neutrum”-ban egyrészt az énekes testének megcsonkítása, másrészt hangjának elveszett index mentis-jellege is belehallható. De figyelemreméltó a szavalat hanghordozása is, ugyanis Kányádi az idézet utolsó sorában énekelni kezd.

1078_20181108111249.jpg

 

Tovább

Töprengés a mondás lehetőségein

A mondásszerűség át is vezet arra a jellegzetességre, amely ebben az éppen aktuális olvasatomban a leginkább felkeltette a figyelmemet: egy bizonyos, tágabban / pontatlanabbul értett performatív–performáló jelleg, amely a motívum–téma–kompozíció–ritmus szerves összejátszásának néhány ízületét képezi. Nagy vonalakban történő, ötletszerű leltározása következik néhány, részemről rácsodálkozást kiváltó mozzanatnak, igyekezve megmutatni azt, hogy a szerkesztés, asszociáció és egyidejűség mellett, illetve pontosabban ezekkel együtt egy-egy megoldás performanciaszerűsége, a szövegelemek egymást életre hívó, létrehozó képességei a sűrítésen túl a költemény kinyilatkoztatás jellegét mélyítik.

1077_20181107135310.jpg

 

Tovább

„szóródik folyton porlódik”

Kibontakozik egy lenyűgöző avantgarde jellegű mozaikos montázsvers és szimfonikus (polifonikus) zenei struktúrájú költemény – s az összetett nyelvi alakzatok ritmikus feszültségében a drámai küzdelemvers, a látomásos példázatvers és a végső egzisztenciális kérdéseket faggató gondolati-filozofikus poéma. (...) Szabófalva nevének jelképes értelmét nyilván nem érzékelheti egy külföldi olvasó. Különleges és tanulságos, ahogyan például a mű három angolra fordítója igyekszik megbirkózni e problémával.

1076_20181105170641.jpg

 

Tovább

Kis meditáció rövid, sötét napokra

A Szürkületben ott a bőr alatt motozó, mindig készenlétben álló pánik. Egész éjjel ablak előtt lámpázó fekete autó, az élve eltemetett nyelvtől való csendes rettegés és a soknyelvűség felszabadító ereje közötti iszonyatos feszültség olyan, mint a nyitott szájjal zihálás – hiába jut bőven elég levegő, a szív és a tüdő vergődik a hurokban. A pánik sikeres leküzdése az, ami hasonlatos egy Kányádi-kötet elolvasásához. Amikor a Halottak napja Bécsbenhez érek, átlapozom. A 121. oldalon két szakasz között pontozás – cenzúra. Mellette három, kézzel odaírt szakasz.

1075_2018110494513.jpg

 

Tovább

Megkeresni Európát

A költemény befejezése egyébként Illyés Gyula versének, A reformáció genfi emlékműve előttnek a végére is emlékeztet az atomra való utalással, de itt sokkal szervesebben vetíti ki a képet a jövőbe. Azt is megkockáztatnám, hogy maga a Kányádi-életmű ad újra meg újra választ az összegező versekben fölvetett kérdésekre, ugyanis a szabadvers és a hangsúlyos vagy olykor jambikus verselés éppoly természetesen illeszkedik nála egybe, az európai és erdélyi múltra való hivatkozások éppen úgy válnak egyetlen referencia-hálóvá, mint ahogy végső soron az idegenség˗otthonosság dilemma is feloldható lenne egy olyan Európában, amely a különböző regionális identitásokat nem beolvasztani, csak integrálni akarja.

1073_20181103115111.jpg

 

Tovább
© SZIFOnline 2014   |   Minden jog fenntartva