Hírlevél feliratkozás

Keresés

Fotó: A szerző archívuma.

Farkas Arnold Levente versei

hallottalak sírni uram / de a könnyed bizonytal / an bizonytalan minden

 

jézus neve
alá írom
ezt a vers
et táncsics
mihály ut
cza neve s
záz év múl
va megvált
ozik emlék
tábla a há
z falán itt
alkot ott a
kórházból
hozta haz
a gyermek


hallottalak sírni uram
de a könnyed bizonytal
an bizonytalan minden
könnyed szent igédet lökje
d lökjed ha az élet elt
ávozik minden élő elvált
ozik elváltozik minden é
let édes testem isten vél
ed feltámadok szavak n
élkül nyelvem alatt a cs
önd kékül kékül a csön
d borul a rend teremtet
len teret teremt zsebke

 

gyermek volt még izráel
amikor megszerettem leh
ajoltam hozzá enni adta
m neki olyan voltam hozz
á mint aki arczához em
eli a csecsemőt lehajoltam
hozzá enni adtam neki én
tanítottam meg járni efrai
mot kötéllel vonzottam ő
ket a szeretet puha köte
leivel lehajoltam hozzá e
nni adtam neki kiáltás h
allik rámában ráchel s
iratja gyermekeit mert n
incsenek többé lehajoltam
hozzá nem akar vigasztal
ódni enni adtam neki egyi
ptomból hívtam az én f
iamat nem pedig áldozato
t ó bárcsak megértenéd j
eruzsálem jeruzsálem
mint a tyúkanyó aki
szárnya alá gyűjti csib
éit lehajoltam menjün
k haljunk meg vele mi
is éjszaka volt három
nap és három éjszaka
én pedig három nap al
att felépítem azt ne fé
lj leányom ne félj enni
adtam ujjával porba í
rt nincsenek többé ihs

 

Farkas Arnold Levente 1979. január 30-án született Nagyváradon. Az általános iskola elvégzése után Szobra került, ott érettségizett, majd felvételt nyert Debrecenbe. Az egyetem megkezdését követően tett egy vargabetűt, rövid ideig Budapesten volt a lazarista szerzetesrend novíciusa. Visszatért Debrecenbe, ahol egy kocsmában megismerte leendő első feleségét, diplomázott (magyar-filozófia szak), majd tanárként, kollégiumi nevelőtanárként dolgozott. Debrecenből a Szentendrei-szigetre költözött. Jelenleg is itt él első feleségével és gyermekeivel, általános iskolában tanítja nemzetét (nem középiskolás fokon). Írásai különböző folyóiratokban látnak napvilágot. Három önálló kötete is megjelent (A másik Júdás, anyám teste, brácsahúr). Nem különösebben tehetséges.